انگلیسی برای همه

زمان آینده کامل

این زمان نشان می دهد که کاری در زمان آینده قبل از زمان معینی خاتمه پیدا خواهد کرد.

معمولاً آینده کامل با قیدها و یا حروف ربط after- before- when - by همراه با زمان حال به کار می روند.

I will have done it before six o'clock.

طرز ساختن آینده کامل این زمان با آینده ساده فعل have و اسم مفعول فعل اصلی می آید.

- I will have done.

- You will have seen.

شکل منفی سوالی با کلمه not بعد از افعال کمکی shall و will منفی شده و اگر این دو فعل کمکی را به ابتدای جمله بیاوریم جمله سوالی می شود.

   + بهار ; ٤:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۱
comment نظرات ()