انگلیسی برای همه

زمان آینده استمراری

زمان آینده استمراری

این زمان نشان می دهد که کاری در آینده در یک زمان تعیین شده در حال انجام خواهد بود، که معمولاً این زمان آینده استمراری با قید های:

At this time, tomorrow, next month, next week

و یا همراه با کلماتی مثل: if- wish همراه زمان حال ساده می آید.


طرز ساختن آینده استمراری
این زمان با آینده ساده فعل to be و شکل ing هر فعل ساخته می شود.
- I will be going

منفی سوالی کردن آینده استمراری

با آوردن کلمه not بعد از فعل کمکی will منفی می شود و برای سوالی کردن فعل کمکی will را به ابتدای جمله می آوریم.

   + بهار ; ٩:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
comment نظرات ()