انگلیسی برای همه

زمان آینده استمراری

زمان آینده استمراری

این زمان نشان می دهد که کاری در آینده در یک زمان تعیین شده در حال انجام خواهد بود، که معمولاً این زمان آینده استمراری با قید های:

At this time, tomorrow, next month, next week

و یا همراه با کلماتی مثل: if- wish همراه زمان حال ساده می آید.


طرز ساختن آینده استمراری
این زمان با آینده ساده فعل to be و شکل ing هر فعل ساخته می شود.
- I will be going

منفی سوالی کردن آینده استمراری

با آوردن کلمه not بعد از فعل کمکی will منفی می شود و برای سوالی کردن فعل کمکی will را به ابتدای جمله می آوریم.

   + بهار ; ٩:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
comment نظرات ()

زمان آینده

زمان آینده

فاعل+shall/will+ فعل مصدر بدون to+ مفعول

این زمان نشان دهنده کاری است که در آینده انجام خواهد شد و بیشتر از تصمیمات و قولها سخن می گوید.

این زمان به کمک افعال shall و مصدر بدون to هر فعلی می سازند، البته shall برای اول شخص مفرد و جمع بکار برده می شود ولی امروزه برای تمام صیغه ها از will استفاده می کنند.

اگر قید زمان جمله ای مربوط به آینده باشد مثل next year, tomorrow فعل آن به زمان آینده خواهد بود.


طرز منفی و سوالی کردن زمان آینده

برای سوالی کردن افعال کمکی shall و will را به ابتدای جمله آورده و برای منفی کردن کلمه ی not بعد از shall و will گذاشته می شود.
مخفف will not می‏شود won't
I will not go tommorrow.
I will not kill her.
منبع: سلام زبان

   + بهار ; ٩:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
comment نظرات ()

زمان گذشته کامل (ماضی بعید)

Past Perfect

 
زمان گذشته کامل (ماضی بعید)

فاعل+had+قسمت سوم فعل+ مفعول+...+گذشته ساده

گذشته کامل نشان می دهد که کاری در گذشته قبل از یک عمل گذشته دیگر انجام گرفته است.
 
I had eaten lunch before you came.
I had seen that movie before you saw.
She had changed her hair style befor we met her.

We had visited so many different places, before we came home.

 
 
 
 
طرز شناختن گذشته کامل

جملات در زمان ماضی بعید با یک گذشته ساده همراه اند همچنین با کلمات ربط by the time, as soon as, be for, after 
بیان می شوند.
Hassan had left as soon as we came here.


طرز ساختن ماضی بعید

این زمان به کمک فعل کمکی had همراه با اسم مفعول فعل ماضی ساخته می شود.
I had gone.
She had gone.

طرز منفی سوالی کردن گذشته کامل

برای سوالی کردن فعل کمکی had را به ابتدای جمله می آوریم و برای منفی کردن کلمه not را بعد از فعل کمکی had قرار می دهیم.
منبع: سلام زبان

   + بهار ; ٩:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
comment نظرات ()

زمان گذشته استمراری


مفعول+Ing +فعل+Was/were+فاعل

 

این زمان به ما نشان می دهد که کاری در موقع وقوع عمل دیگری در حال انجام بوده، پس می توان نتیجه گرفت که گذشته استمراری معمولاً به تنهایی به کار نمی رود و همیشه با یک گذشته ساده بیان می شود.

He saw us as we were coming down the hill.

طرز شناختن گذشته استمراری
در جملاتی که در آن گذشته استمراری بکار رفته است معمولاً یک زمان گذشته ساده همزمان با آن وجود دارد البته با کلمات ربطی مثل:

just as

while 
when
as
 
 
تذکر:
بعضی افعال ممتد مثل: shine, rain, drive, live, بهتراست به صورت گذشته استمراری بیان شوند.


طرز ساختن گذشته استمراری
این زمان به کمک گذشته ساده فعل to be همراه با شکل ing فعل اصلی ساخته می شود.
I was working 
طرز منفی سوالی کردن گذشته استمراری

برای سوالی کردن افعال کمکی was و یا were را در اول جمله آورده و برای منفی کردن کلمه notرا بعد از افعال کمکی was و یا were آورده.
منبع: سلام زبان

   + بهار ; ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
comment نظرات ()

زمان حال کامل استمراری

Present Perfect Progressive

(Present Perfect Continuous)

زمان حال کامل استمراری

فاعل+ have/has + been+ فعل + ing + مفعول 

این زمان نشان می دهد که کاری در گذشته در یک زمان معین یا نامعین شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته و هنوز هم ادامه دارد.
 
.I have been living here since 1983
یعنی زندگی کردن من اینجا از سال 1362 شروع شده و تا زمان حال ادامه داشنه و هنوز هم ادامه دارد.
 
I have been watching tv
 

It has been snowing all day, and the streets are too wet to go out now

یعنی در یک زمان نامعینی امروز برف شروع شد و هنوز هم ادامه دارد
 

البته در افعالی که در حالت سکون هستند بهتر است از زمان حال کامل استمراری استفاده شود تا زمان حال کامل.


افعالیکه در حالت سکون هستند مثل:

Stay, sit, rest, work, sleep, live, stand, wait, talk, learn, look, lie, listen, study.
 
 
طرز شناختن حال کامل استمراری:

شناختن این زمان مثل حال کامل می باشد با این فرق که ماضی نقلی در زمان حال کامل می شود، ولی ماضی نقلی استمراری هنوز در زمان حال ادامه دارد که البته حروف اضافه و یا قیودی که برای ماضی نقلی بکار می رود برای ماضی استمراری هم صدق می کند

- He is lying on the floor now.   حال استمراری
- He has been lying there for two hours.    حال کامل استمراری


طرز ساختن حال کامل استمراری:

این زمان را با ماضی نقلی فعل بودن (have/has been) بعلاوه ی شکل (ing) فعل اصلی می سازند.طرز منفی و سوالی کردن حال کامل استمراری:

عیناً مانند ماضی نقلی، سوالی و منفی می شود.
منبع: سلام زبان

   + بهار ; ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
comment نظرات ()

زمان حال کامل (ماضی نقلی)

زمان حال کامل (ماضی نقلی)

(Present Perfect)
ادامه جمله+مفعول+ قسمت سوم فعل+(have- has)+فاعل
طریقه شناختن(سه طریق)

الف- اگر عملی در گذشته در وقت نامعلومی انجام شده باشد حال کامل است یعنی اگرجمله ای قید زمان نداشته باشد ماضی نقلی است.

و اگر عملی در گذشته انجام شده و آن عمل یا اثرش تا به امروز وجود دارد از حال کامل استفاده می‌کنیم

و یا برای بیان تجربیات از زمان حال کامل استفاده می‌کنیم.

مثل:

She has gone.

I have been to Austria.

I have lost my jewellery.

ب- اگر عملی درگذشته چند مرتبه تکرار شده باشد فعل آن جمله ماضی نقلی است یعنی اگر درآخر جمله کلمه ی (times)(مرتبه ها) وجود داشته باشد فعل آن جمله ماضی نقلی است و همچنین قیود(this year,twice- this week)

مثال:

You have read that book many times.

I have seen that girl three times.

I have been abroad two times.

Mehrdad has worked in the bank for 8 years.
We have had the same house for 19 years.


They have seen that film six times.
It has happened several times already.
She has visited them frequently.
We have eaten at that restaurant many times.

I have worked hard  this week.

It has rained a lot this year.
 

ج- اگر قبل از زمان گذشته یکی از دو حروف اضافه since و یا for بکار رفته باشد فعل آن جمله ماضی نقلی است.
فرق بین since و for
فرق since با for در این است که since به مبدا زمان اشاره می کند و for به طول زمان.

I haven't played rugby since I left university.
She left London ten years ago, and I haven't seen her since.
The factory has been here since the 1970s.
It was exactly five years since her father had died.
Since the end of the war over five thousand prisoners have been released.
I left school in 1995, and since then I've lived in London.

I have been in Yazd for two months.

Me and my wife have lived with each other for 1 years.

We have lived in this apartment for 19 years.

She has been my classmate for 3 years.تذکر:
البته کلمات already ،just و yet از علائم مشخصه ی ماضی نقلی هستند.

I haven't asked him yet (=but I will) .
I havn't done my homework yet.
I havn't gone to Mecca yet.

I have just travelled to Yazd for two months.  

John's just told me that he's getting married.
I have just eaten Hamberger for two times.


I have already read Dr.Shariati's books.
I have already eaten oyster.
I have already gone to ski.

 

طرز ساختن حال کامل:
ماضی نقلی یاحال کامل هرفعل را با زمان حال ساده فعل (have) و برای سوم شخص مفرد (has) به همراه اسم مفعول فعل مورد نظر می سازند،
I have visited.

طرز منفی وسوالی کردن حال کامل:

چون این زمان همیشه با افعال کمکی (have) و یا (has) برای سوم شخص مفرد همراه است لذا برای منفی کردن بعد از افعال کمکی کلمه ی (not) را گذاشته و برای سوالی کردن (have) و یا (has) را به جمله آورده می شود.

Have you eaten Lazania?
Have you finished your homework?
Have you seen 'Ghaveh Talkh'?
Have you played Santor?

I haven't lived here for years.
I havn't checked www.salamzaban.com yet.
I havn't gone to Charmahalo Bakhtiari.
I havn't seen her.
I havn't won the game.

تذکر:

کلمه ی since به معنی از همیشه قبل از یک قید زمان در گذشته می آید در حالی که ever since در آخر جمله بعد از فعل بیان می گردد. همچنین اگر بعداز since جمله ای بصورت گذشته نوشته شود در این صورت since حرف ربط خواهد شد.

- She has worked in library since 1359.
- She saw his father in 1360 and has been happy ever since.

   + بهار ; ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
comment نظرات ()

زمان حال استمراری

زمان حال استمراری

(Present Progressive)
ادامه جمله +مفعول+ing +فعل+(am-is-are)+فاعل

زمان حال استمراری برای بیان انجام کاری که هنوز ادامه دارد بکار می رود.
I am eating now.
I am driving in my car
I am walking in street
I am talking with you
She is reading a book
I am sitting in the park
I am going to my home
He is watching tv
We are playing soccer
They are thinking about it
طریقه شناختن:

اغلب با قید های
at the present
now
at the moment
و غیره همراه است و همیشه جملات بعد از کلمات آگاه کننده، در ابتدای جمله بصورت حال استمراری نوشته می شوند: 

کلمات آگاه کننده مثل:

Listen

be careful
Look
مثال:
Look! Hassan is coming.
Listen! I am talking with you
Be careful! I am coming

طرز ساختن حال استمراری:
حال استمراری هر فعل را با حال ساده فعل (to be) همراه با شکل (ing) هر فعل می سازند،
مثال:
I am listening to music

طرز منفی و سوالی کردن حال استمراری :
برای منفی کردن کافیست که بعد از افعال معین کلمه (not) را ذکر کرده و برای سوالی کردن (are-is-am)را به ابتدای جمله آورده، البته با افزودن (ing)به فعل اصلی تغیراتی در افعال حاصل می شود که عینا در بخش قواعد دیکته ذکر شده است.
Are you coiming?
Are you drinking water?
Are we going to Semnan?
Am I your freind?
Is she playing Santor?
تمرین: جملات زیر را یکبار سوالی و سپس منفی کنید:
1- I am listening to the radio now. 
2- mehri is coming from high school. 
3- she is going to take her coat. 
4- we are explaining the lesson for him.

   + بهار ; ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
comment نظرات ()

زمان حال ساده

زمان حال ساده
(Simple Present)

در زبان انگلیسی به سه طریق زمان حال ساده شناخته می شود:

الف: اگر عملی در زمان های مشخص تکرار شود فعل آن جمله زمان حال ساده است که اغلب با قیود every week , every day و ... به کار می رود.

I go to school everyday.
I go to Rasht every week.
I study a book every night.
We eat Omlet every week.
They come here every day.

he always comes late.
They always go mountaine climbing.
She often works at the weekend.
It's often difficult to translate poetry.
This type of accident happens often
I often go to his house  
Women usually live longer than men. 
Usually I wear black shirt. 
The drive usually takes 15 or 20 minutes.

 

ب- برای بیان بیان حقیقت یا عادتی زمان حال ساده به کار می‌رود.
- The earth moves round the sun.
- ٰSky is blue.
- Snow is white.
- Grass is green.
طرز ساختن زمان حال ساده:
حال ساده تمام افعال مصدر بدون to می باشد (بغیر از افعال معین) و فقط در سوم شخص مفرد حرف s به فعل اضافه می شود و افعالی که به , sh, x, o, ss, ch, sh ختم شوند در سوم شخص مفرد es گرفته و افعالیکه به y ختم شوند، اگر قبل از y حرف بی صدا باشد ies گرفته و اگر قبل از y حرف با صدا باشد فقط به آخر آن حرف s افزوده می شود.


طرز منفی و سوالی کردن حال ساده
اگر جمله ای دارای فعل کمکی بود may, can و غیره، برای سوالی کردن جمله آنها را قبل از فاعل ذکر کرده و برای منفی کردن فقط not بعد از افعال کمکی آورده ولی اگر جمله فعل معین نداشت برای سوالی کردن زمان حال ساده کلمه do را قبل از فعل و برای سوم شخص مفرد کلمه does را قبل از فعل آورده و برای منفی کردن don't را قبل از فعل اصلی و doesn't را برای سوم شخص مفرد آورده و هر گاه doesn't و یا does در جمله به کار رود، در جمله همیشه s ویا es فعل اصلی حذف می شود.
 
 
I go
I don't go
Do I go?

he goes
he does not go
does he go?

تمرین

مثال زیر را اول سوالی و سپس منفی سازید،
1- I like my natural science teach very much.
2- You can speek with your teacher.

   + بهار ; ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
comment نظرات ()

جملات شرطی

جملات شرطی از دو شبه جمله تشکیل می شوند؛ 
شبه جمله شرط (if clause) که از احتمال صحبت می کند و شبه جمله پایه (result clause )که نتیجه را در صورت روی دادن آن اتفاق شرح می دهد.

If I’m surfing the Web, I use Google.


If I’m surfing the Web,  جمله شرط (  if clause)
I use Google جمله پایه(result clause) است.

 البته در زبان انگلیسی جملات دیگری نیز وجود دارند که از نظر مفهومی شبیه به جملات شرطی هستند، آنها هم از دو شبه جمله  تشکیل می شوند و از هدف، رابطه ی علت و معلولی، مقابله و... صحبت می کنند.

If it rains tomorrow, we will cancel our picnic. (Conditional)
Since it rained, we canceled the picnic. (Cause/effect)
It may rain, but that won’t affect our picnic. (Contrast)
Although it’s raining, we’re still having the picnic. (Concession)
We must have picnic so that the food isn’t wasted. (Purpose)

 اما باید توجه داشته باشیم که این جملات را با جملات شرطی اشتباه نگیریم!
جملات شرطی دو نوع هستند جملات شرطی محتمل(factual conditions) و جملات شرطی غیرمحتمل             (hypothetical conditions) که البته به شرطی های نوع اول، دوم و سوم هم معروف هستند. این دو نوع نه تنها از نظر ظاهر بلکه از نظر مفهوم هم کاملا با هم متفاوتند.

جملات شرطی محتمل:(شرطی نوع اول)
 همان طور که از اسمشان هم مشخص است این جملات درباره رویدادهایی صحبت می کنند که در صورت فراهم بودن شرایط حتما اتفاق می افتند برای مثال کارهایی که در طول زندگی مان برای ما به یک عادت تبدیل شده اند مثلا اگر " اگه بارون بیاد من چترم رو می برم" هرچند هنوز باران نباریده اما اینکه درصورت باران باریدن من چترم را بردارم یک اتفاقی است که حتما روی می دهد. پس رویدادهای طبیعی را هم می توانیم جز این دسته قرار بدهیم مثلا" اگه سیب رو رها کنم به زمین برخورد می کنه". برای ساختن این جملات درهر دو بند از شکل ساده فعل استفاده می کنیم.

If you water a plant, it grows. 
If you don’t like my book, you can return it.
If it rains, I take the bus.
If it’s a holiday, the store is closed.
If you use a credit card, it’s faster.
If I eat breakfast, I have more energy during the day. (Actual- habitual)
If you made the pie, I know it is good. (An event that occurred)

در جمله شرط می توانیم از حال استمراری نیز استفاده کنیم.
در جملات پایه از ساختارهای امری هم می توانیم استفاده کنیم.

If you change your mind, call me.
If a site isn’t secure, don’t enter your credit card information.

قبل از جمله امری از then هم می توانیم استفاده کنیم..

If you change your mind, then call me.

در اینگونه از جملات می توانیم از when یا whenever بجای if استفاده کنیم.

Whenever you mix black and white, you get grey.
Whenever he visits, we play football.

ما می توانیم درباره اتفاقهای گذشته هم صحبت کنیم البته با این تفاوت که درهردو شبه جمله فعل گذشته ساده بکار می بریم.

When I played with my friends, I was happy.

جملات شرطی را هم می توانیم با جمله شرط شروع کنیم، هم جمله پایه. معنی جمله در هر صورت یکسان است.
با این تفاوت که اگر جمله شرط در ابتدا بیاید بعد از آن کاما می گذاریم.

If I have diner home, I save money.
I save money if I have diner home.

از جملات شرطی محتمل(نوع اول) برای اشاره به رویدهایی که حتما در آینده اتفاق می افتند هم می توانیم استفاده کنیم.
در اینصورت ساختار آن به این شکل خواهد بود:

if +فاعل +,....+شکل ساده فعل+فاعل +will/ be going to+ شکل ساده فعل +…
If you buy a new car, how will you pay for it?
If Maryam studies, she will pass the test. (Actual- likely)
If I have time, I’ll take a vacation.
If he gets angry, his blood pressure will go up.
I will take a job in Alaska if I like the area.
If you move to Kish, I’ll come visit you.
If I work hard, I’ll get a promotion. (Possible- likely)

همچنین در جملات پایه می توانیم از هرکدام از افعال ( can, could, should, may, might,..) استفاده کنیم. مثلا برای توصیه، صحبت درباره توانایی هایمان و غیره.

If you have children, you shouldn’t let them play with your car.
If she studies hard, she might get an A on her test.

نکته: دقت کنید حتی اگر جمله شرط (if clause) به آینده هم اشاره کند باز هم تنها از زمان حال استفاده می کنیم.

If she gets a job, she’ll stop worrying.
Not if she will get a job, she’ll stop worrying.

جملات شرطی غیر محتمل: (شرطی نوع دوم)
این جملات درباره موقعیتهای فرضی یا خیالی صحبت می کنند  که احتمال رخ دادنشان غیر ممکن است یا در گذشته می توانستند رخ بدهند اما چون اتفاق نیافتادند حالا احتمال رخ دادنشان غیر ممکن شده. ساختار آنها به این صورت است:

If+گذشته ساده+فاعل +...,· 
فاعل+ would/could/might+·شکل ساده فعل

If they had more money, they would buy more fruit. 
If he left, I would be happier.
If the baby slept longer at night, we wouldn’t be so tired.
If I had the money, I would buy a new car.
I would live in Kerman if I could find a job there.
If you moved back home, your parents would be happy.
If she spoke Italian, she could translate for us.
You would share you millions with your friends, if you won the lottery, wouldn’t you!?
If he did his home work, he could get better grads.
If you were rich where you would live?
If we had more money, we could fly instead of drive.
If you knew how to cook, you could prepare food for yourself.
If she loved him, she would be very happy.
I wouldn’t leave if I had a better job offer.

نکته: در جمله شرط هرچند از فعل گذشته ساده استفاده می کنیم اما داریم به یک موقعیت فرضی در زمان حال اشاره می کنیم. مثلا در جمله بالا گفته شده اگر آنها پول بیشتری داشتند. یعنی در حال حاضر آنها این مقدار پول را در اختیار ندارند.

If we knew how to build a boat, we would escape.

اگر ما می دانستیم چگونه یک قایق بسازیم فرار می کردیم. یعنی ما در حال حاضر نمی دانیم و بلد نیستیم یک قایق بسازیم در نتیجه نمی توانیم فرار کنیم.

نکته: در این گونه جملات اگر فعل یکی از اشکال فعل be  باشد با هر نوع فاعلی از were استفاده می کنیم.

If I were on this island for a long time, I would go crazy. 
However if my friends were with me, I would feel better.
If I were taller, I could reach the top shelf of the cabinet.
I could go home if it were 5:00, but it’s only 3:00.
You would understand my position if you were a little older.

نکته: از عبارت if I were youمی توانیم برای نصیحت کردن استفاده کنیم.

If I were you I wouldn’t ask that question! Our teacher could get angry.

اینگونه جملات ممکن است درباره ی حوادثی که درآینده رخ دهد نیز صحبت کنند با این تفاوت که در شرطی نوع اول(محتمل) احتمال رخ دادن آن وجود دارد مثلا "اگر تو به کرمان بروی من به دیدنت می آیم." این یک شرطی محتمل است چون شدنی است اما در مواردی مثل اگر تو میلیاردر شوی،اگر در یک جزیره ی دور افتاده زندگی کنی و...بیشتر یک رویاست تا واقعیت به همین دلیل اینگونه جملات جز شرطی نوع دوم(غیر محتمل) قرار می گیرند هرچند در مواردی ممکن است ساختاری کاملا مشابه ساختار شرطی نوع اول داشته باشند.

If I get to be President, I’ll put you in charge of everything. (Possible unlikely)
If I strike it rich, I’ll buy gifts for all my friends. (Possible- unlikely)

این جملات ممکن است بین زمان حال و گذشته ارتباط برقرار کنند یعنی حالت فرضی از زمان گذشته را درنظر بگیرند که می توانست زمان حال را تغییر دهد. مثلا اگر علی پولهایش را پس انداز کرده بود حالا می توانست مقدار زیادی پول داشته باشد. البته از آنجا که ما نمی توانیم گذشته را تغییر دهیم درنتیجه این جملات غیر واقعی هستند. یعنی از قرار معلوم علی در گذشته پولهایش را خرج کرده و حالا پس انداز زیادی ندارد.

If his grandfather had lived, he would be a too old man now.
If we had won last week’s lottery, we would be resting on a beach in Hawaii now. 
If I had gotten a flu shot, I wouldn’t be sick. (An event that didn’t occur.)

شرطی های غیر محتمل: زمان گذشته (شرطی نوع سوم)
این نوع از شرطی ها درباره ی اتفاقاتی صحبت می کنند که می توانست در گذشته رخ دهد. و الان احتمال رخ دادن آن غیر ممکن است. بیشتر برای بیان احساس تاسف بکار می رود. به این نوع جملات، جملات شرطی کامل هم می گویند. ساختار این نوع شرطی ها به این شکل است:

If + فاعل had+p.p......+  , فاعل+ 
would/ could/ might have p.p.(شکل سوم فعل)+…..
If you had called me last night, I would have come to see you.
If he had gone to school, he would have learned to read.
If she had read the assignment, she could have understood the lecture.
Food prices would have gone up so much, if hadn’t been a flood.
If they had asked me, I would have helped them.
We would have opened the cabinet if we had had the key.
They might have had a better relationship if they had communicated better.
If he had shown more initiative, he might have gotten the promotion.
If you had remembered the food, we could have had a picnic.
If the police hadn’t stopped us, we wouldn’t have known the headlight was out.
If we had known it was your birthday, we would have had a party for you.
If he hadn’t robbed a bank, he wouldn’t have gone to jail.
If Mike had been at the lecture, he could have taken notes.
If he had taken notes, he wouldn’t have minded sharing them.

در این نوع شرطی می توانیم در جمله اصلی به رویدادهای حال یا آینده نیز اشاره کنیم  با این تفاوت که در جمله اصلی از ساختار شکلساده فعل +would/could/might  استفاده می کنیم.

If I had been born in 1890, I surely wouldn’t be alive now.
If we hadn’t saved money last year, we couldn’t take a vacation next summer.

شرطی با unless:
برخی از جملات شرطی به جای if از unless استفاده می کنند. Unless  به معنی if not است. در نتیجه ما می توانیم بدون تغییر در جمله هم از unless استفاده کنیم هم if not 

I will walk home if it’s not raining.
I will walk home unless it’s raining.
We’ll be going for a hike on Saturday if it doesn’t rain.
We’ll be going for a hike on Saturday unless it rains.
If you don’t have a ticket, you can’t get in the train.
Unless you have a ticket, you can’t get in the train.

 و wish در جملات محتمل:
Hope و wish می توانند بطور ضمنی به موقعیت های فرضی اشاره کنند.
در این گونه جملات جمله ای که بعد از hope می آید از همان شکل فعلی استفاده می کند که  شرطی هایی که درباره آینده صحبت می کنند (شرطی محتمل) در جمله شرط(if clause) یا جمله ی اصلیشان می آورند.

If we finish our chores on time, we will go to the movies.
I hope we finish our chores on time.
I hope we will go to the movies.

و فعل جملاتی که بعد از wish می آیند با فعل جملات شرطی کامل مطابقت دارند. در این جمله ها ما درباره ی چیزهایی صحبت می کنیم که دوست داشتیم الان درست بودند اما اینطور نیست.

If we had finished our chores on time, we could have gone to the movies.
I wish we had finished our chores on time.
I wish we could have gone to the movies.

نکته: بعد از wish از were,would,could استفاده می کنیم اما هرگز will یا can بکار نمی بریم.

شرطی های غیر محتمل: زمان حال و آینده
در این جملات از شکل گذشته فعل برای جمله شرط و 
شکل ساده فعل would/ could/ might +  برای جمله پایه استفاده می کنیم.

If I had time, I would always clean the kitchen before leaving for work.
If I were reach, I would give you a million dollars.
If I already spoke English perfectly, I wouldn’t need this lesson.
If we didn’t have class tomorrow, we could stay up all night tonight.
If John were not going away next year, Marry might not be so annoyed with him now.

Even though و even if
 این دو عبارت هرچند معانی متفاوتی دارند اما هر دو بر حالت شرطی تاکید می کنند.
 Even though شکل تاکیدی though است که به معنی" علیرغم این واقعیت که" است. جمله شرطی بعد از even though درباره ی واقعیت صحبت می کند.

My uncle walked to work even though his job was five miles away.
Even though his job was five miles away, my uncle waked to work.
Even if

 شکل تاکیدی if است به معنی" اگر هم،چه این اتفاق رخ دهد چه ندهد". جمله بعد از even if  هم می تواند درباره واقعیت باشد و هم نباشد.

My uncle will walk to work even if it’s raining.
Even if it’s raining, my uncle will walk to work.

نکته:  even if با جملاتی که درباره عادتها یا حوادث و رفتارهای همیشگی در زمان حال یا گذشته هستند می تواند به معنی "حتی وقتی که" هم باشد.

My uncle walks to work even if it rains.
My uncle used to walk to work even if was raining.

If not و unless
در جملاتی که درباره ی رویداد های فرضی یا آینده صحبت می کنند، unless و if not با معنی یکسانی بکار می روند. آنها شرایط منفی ای را توصیف می کنند که ممکن است در بروز رویدادی پیش آید.

Payman will take a math course if it doesn’t conflict with his work schedule.
Payman will take a math course unless it conflicts with his work schedule.

در جملاتی که درباره اتفاقات گذشته است هم جمله شرط و هم جمله ی پایه رویدادی که خلاف واقعیت است را شرح می دهند مثلا در جملات زیر

Sarah couldn’t have passed her English exam if she hadn’t had a tutor.
Sarah couldn’t have passed her English exam unless she’d had a tutor.

هر دو جمله به این معنی است که او امتحانش را پاس کرد و معلم سرخانه هم داشت.
البته unless در جمله بالا می تواند به این معنی هم باشد که سارا امتحانش را پاس نکرده و تنها داشتن یک معلم سرخانه ممکن است به او کمک کرده باشد.
If not می تواند در بیان جملات شرطی که مخالف رویداد کنونی هستند نیز بکار رود. اما unless در این مفهوم بکار نمی رود.

Babak and Reza wouldn’t have so much homework, if they weren’t taking calculus.


Only if و not unless
Only if  و not unless را در ابتدای جمله و برای تاکید بر جمله ی شرطی استفاده می کنند. این دو عبارت باعث می شوند جای فعل و فاعل در جمله پایه تغییر کند. در این حالت این فعل ممکن است be، یا افعالی مثل would/ should/ might/ could … باشد.

Only if our parents approve could we go out on a date.
Not unless a party was chaperoned did my patents allow me to attend.

نکته: در جملاتی که با unless شروع می شوند جای فعل و فاعل عوض نمی شد.

Unless he finishes his project, he’s not going away for the weekend.

   + بهار ; ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
comment نظرات ()

قید

قیدها فعل را توصیف می کنند.
۱- قیدهای یک سیلابی مانند صفات با (er) تفصیلی و (est)عالی می شوند.

Hard==>harder==>hardest
Fast==>faster==>fastest
 
2- ولی قیدهای دو سیلابی با افزودن (ly)تبدیل به قید شده و سپس با (more)تفصیلی و با (the most)عالی شده و بقیه قیدهای چند بخشی با(more)و(the most)به قیود تفصیلی و عالی تبدیل می شوند.

-easily==>more easily==>themost easily
-quickly==>more quickly==>the most quickly

-beautifully==>more beautifully==>the most beautifully

 
 3- برای ساختن قید متساوی از رابطه (asقیدas)استفاده می شود.
-he runs as slowly as I.
 


طبقه بندی قیدهاclassification of adverbs

قیدها بر حسب کاری که در جمله انجام می دهند بر چند نوعند.

۱-قید زمان adverb of time
این قیدها زمان وقوع کاری را بیان می کنند.

محل قرار گرفتن قیود زمان
:

۲/ قیدهای مکان adverb of plsce
این قیود محل انجام کاری را نشان می دهند.

محل قرار گرفتن قیود مکان:
قیود مکان معمولا بعد از فعل ذکر می شوند.

۳- قید های حالت Adverb of maner
این قیود چگونگی انجام کاری را می رساند و اغلب به ly ختم می شوند که اغلب این قیود بعد از فعل می آیند ولی اگر فعل دارای مفعول باشد بعد از مفعول قرار می گیرد.
 
 
Slowly- quickly- happily
بعضی از قیود در حالت صفت و قید یک شکل دارند و از روی کاری که انجام می دهند می توان آنها را تشخیص داد.
Back- fast – hard
قیدهای حالت، در حالت تاکید اگر یک کلمه باشند مستقیماً بعد از فاعل می آیند.
 

 

قید زمان+قید مکان+قید حالت+مفعول+فعل+فاعلطرز قرار گرفتن قیود تکراری:

قید های تکراری همیشه قبل از فعل اصلی و بعد از افعال to be بیان می شوند.
Seldom- never - sometimes - usually - often - always –


قید زمان+قید مکان+قید حالت+مفعول+فعل+فاعل
He+drank+her coffee+very quickly+at the restaurant+yesterday

Amin writes more clearly than Mahdi.
You are always on my mind.
My father usually exercises in the morning.
There are many taxis in Tehran. You can usually fine a taxi in a few minutes but sometimes you must be patient.
You drive carefully.
Our line is moving less quickly than any other.
We go to the museum once a week.
She speaks quickly.
Kimiya and Kamal eat out more often than we do.
A worker rarely works for free.
I can’t remember a winter when we did have snow in Tabriz. There are almost always snows in winter here. 
This is the first time I have cooked food. I have never cooked before.
A plumber usually works inside a house, but he can work on pipes outside.
My grandmother can’t see without her glasses. She always wears her glasses.
I go to the movies every Saturday night.
Nima signs happily.
A nurse often checks on her patients. She sometimes gives injections.
My father has problem with his feet. He rarely goes for a walk any more.
I swim three or four times a week. I often go swimming.
“Piano” is a direction to indicate to the musicians that they should play softly or quietly.
My uncle works hard.
Our math teacher teaches well.
-Shima is vegetarian but I saw her eating meat.
-yes, she rarely eats meat but sometimes she makes an exception.
I speak less fluently than my friend.
We often used to shop there.
They almost never go on summer vacation.
Beginning students of a foreign language don’t speak quickly, but that’s ok but at this level, communication is more important. 
Mr. Amini is always on time to work.
It always rains on the weekends.
You will never forget this.
She is always late.
They are rarely late.
They will never come back.
I never used to wear glasses.
I usually get up early.
My friend almost always calls me on Saturday nights.
He never calls me.
I have seldom spoken to her.
They never used to smoke.
Beginners don’t pronounce the new sounds of the language very easily.
He never comes on time.
My teacher always used to walk to work.
We never used to visit the doctor.
My grandfather rarely gets any exercise.
They were hardly ever at home.
He always used to call her.
I’m very often worried about my work.
She can sometimes tell us the answers.
You have often helped us.
We very seldom go to the movies.
I usually get up at six.
They were rarely happy.
We will sometimes hear from them.
They have to eat their lunch quickly.
These beginners speak slowly have often difficulties pronouncing the new sounds of the language.
The best time to call me is after diner. I’m usually free then unless I’m teaching a late class.
When I lived in Iran we had tea for breakfast every day. We always had tea for breakfast.
We eat out less often than they do.

   + بهار ; ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
comment نظرات ()

مقایسه صفات

صفات اسم را توصیف می کنند.

صفات از نظر مقام و برتری بر چهار نوعند:

۱- صفت مطلق ساده
۲- صفت متساوی
۳- صفت تفضیلی
۴- صفت عالی

۱- صفت مطلق ساده
صفت ساده کلمه ای است که اسمی را توصیف میکند.
Bad- good - small- large
۲- صفت متساوی
اگر دو اسم از نظر یک صفت برابر باشند برای آن صفت متساوی بکار می برند. در فارسی مثل: به بزرگی، به کوچکی.

برای ساختن صفت متساوی در انگلیسی از(as+صفتbe+as+) استفاده می شود و در جملات منفی آمریکایی ازترکیب (as+صفتbe+not+as+) و در دستور زبان بریتانیایی این جملات را اینگونه (as+صفتso +) می سازند.
۱- This hill is as high as that mountain.
2- He is not as (so) beautiful as him.
یاد آوری: در رابطه (asصفتas) اگر بجای صفت اسم بکار رودباید از رابطه ی (+asاسمthe same+) استفاده کرد.
- This is the same color as that plane.
اسم

۳-صفت تفضیلی(مقایسه ای)comparative
صفت تفضیلی(comparative) برتری شخصی را از چیزی یا شخص دیگری بیان می کند و به صورت (+er+than صفت) ساخته می شود.

 

۴-صفت عالی superlative
صفات عالی برتری شخصی یا چیزی را از شخص یا اشخاص دیگر بیان می کند.
طرز ساخت صفت تفضیلی و عالی از صفت ساده مطلق
الف:تمام صفات یک بخشی با er به صفت تفضیلی و با est به صفت عالی تبدیل می شود، البته با افزودن er و est تغییراتی در کلمه ایجاد می شود.

۱- صفاتی که به e ساکن ختم می شوند هنگام گرفتن er و est، e ساکن حذف شده.
۲- صفاتی که حرف آخر آنها به y ختم شده و قبل از y یک حرف صدا دار باشد با افزودن er و est تغییری داده نمی شود.
۳- صفاتی که حرف آخر آنها به y ختم شده و قبل از y یک حرف صدا دار باشد با افزودن er و est ، y آخر به I تبدیل می شود.
۴- صفاتی که مختوم به حرف بی صدا و قبل از حرف بی صدا یک حرف صدا دار باشد، هنگام تفضیلی و عالی شدن حرف آخر دوبل می شود.
۵- ولی اگر قبل از بی صدا دو حرف با صدا باشد حرف آخر دوبل نمی شود.

large ==> larger ==> largest
grey==>grayer==>greyes
Easy==>easier==>easiest
Hot==>hotter==>hottest
Out ==>outer ==>outest
ب-صفات دو بخشی که مختوم به حروف(y- ow- le- er) باشند با گرفتن (er) ویا (est) تبدیل به تفصیلی و عالی می شوند.

Clever==>cleverer==>cleverest
Simple==>simpler==>simplest
Narrow==>narrower==>narrowest
Happy==>happier==>happiest
و سایر صفات دو بخش دیگر با کلمه ی (more)تفصیلی و باکلمه ی(the most)عالی می
شود.

ج-کلیه صفات بیش از دو بخش با کلمه ی (more) تفصیلی و با (the most) عالی می شود.
Beautiful==>more beautiful==> themost beautiful
توجه:
معمولابعد از صفات وقیدهای تفصیلی کلمه ی than و بعد از صفات عالی حرف اضافه (of)می آورند و همچنین در جلو صفات عالی معمولا حرف تعریف (the)قرار دارد.

   + بهار ; ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
comment نظرات ()

مقایسه صفات

مقایسه صفات


صفات اسم را توصیف می کنند.
صفات از نظر مقام و برتری بر چهار نوعند:

۱- صفت مطلق ساده
۲- صفت متساوی
۳- صفت تفضیلی
۴- صفت عالی

۱- صفت مطلق ساده
صفت ساده کلمه ای است که اسمی را توصیف میکند.
Bad- good - small- large
۲- صفت متساوی
اگر دو اسم از نظر یک صفت برابر باشند برای آن صفت متساوی بکار می برند. در فارسی مثل: به بزرگی، به کوچکی.

برای ساختن صفت متساوی در انگلیسی از(as+صفتbe+as+) استفاده می شود و در جملات منفی آمریکایی ازترکیب (as+صفتbe+not+as+) و در دستور زبان بریتانیایی این جملات را اینگونه (as+صفتso +) می سازند.
۱- This hill is as high as that mountain.
2- He is not as (so) beautiful as him.
یاد آوری: در رابطه (asصفتas) اگر بجای صفت اسم بکار رودباید از رابطه ی (+asاسمthe same+) استفاده کرد.
- This is the same color as that plane.
اسم

۳-صفت تفضیلی(مقایسه ای)comparative
صفت تفضیلی(comparative) برتری شخصی را از چیزی یا شخص دیگری بیان می کند و به صورت (+er+than صفت) ساخته می شود.

 

۴-صفت عالی superlative
صفات عالی برتری شخصی یا چیزی را از شخص یا اشخاص دیگر بیان می کند.
طرز ساخت صفت تفضیلی و عالی از صفت ساده مطلق
الف:تمام صفات یک بخشی با er به صفت تفضیلی و با est به صفت عالی تبدیل می شود، البته با افزودن er و est تغییراتی در کلمه ایجاد می شود.

۱- صفاتی که به e ساکن ختم می شوند هنگام گرفتن er و est، e ساکن حذف شده.
۲- صفاتی که حرف آخر آنها به y ختم شده و قبل از y یک حرف صدا دار باشد با افزودن er و est تغییری داده نمی شود.
۳- صفاتی که حرف آخر آنها به y ختم شده و قبل از y یک حرف صدا دار باشد با افزودن er و est ، y آخر به I تبدیل می شود.
۴- صفاتی که مختوم به حرف بی صدا و قبل از حرف بی صدا یک حرف صدا دار باشد، هنگام تفضیلی و عالی شدن حرف آخر دوبل می شود.
۵- ولی اگر قبل از بی صدا دو حرف با صدا باشد حرف آخر دوبل نمی شود.

large ==> larger ==> largest
grey==>grayer==>greyes
Easy==>easier==>easiest
Hot==>hotter==>hottest
Out ==>outer ==>outest
ب-صفات دو بخشی که مختوم به حروف(y- ow- le- er) باشند با گرفتن (er) ویا (est) تبدیل به تفصیلی و عالی می شوند.

Clever==>cleverer==>cleverest
Simple==>simpler==>simplest
Narrow==>narrower==>narrowest
Happy==>happier==>happiest
و سایر صفات دو بخش دیگر با کلمه ی (more)تفصیلی و باکلمه ی(the most)عالی می
شود.

ج-کلیه صفات بیش از دو بخش با کلمه ی (more) تفصیلی و با (the most) عالی می شود.
Beautiful==>more beautiful==> themost beautiful
توجه:
معمولابعد از صفات وقیدهای تفصیلی کلمه ی than و بعد از صفات عالی حرف اضافه (of)می آورند و همچنین در جلو صفات عالی معمولا حرف تعریف (the)قرار دارد.

   + بهار ; ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
comment نظرات ()

حالت اضافه(حالت ملکی) و انواع (s)

حالت اضافه برای مالکیت بکار می رود و مالک یا نام مربوط به انسان است یا غیر انسان.

الف- اگر مالک نام مربوط به غیر انسان باشد بین دو اسم (of) بکار می رود.


-the leaf of the tree.

ب-اگر مالک نام مربوط به انسان باشد بعد از نام انسان ('s) اضافه می شود.

-hassan's book.

یادآوری۱:
اگر نام مالک مربوط به انسان با (s) جمع بسته شده باشد فقط بعد از (s)جمع آپاستروف (')بکار می رود .
مدرسه دختران girls' school

یادآوری ۲:
اگر شیئی دارای چند مالک باشد ('s) را به آخرین اسم اضافه می کنیم.

یادآوری ۳:
معمولاً وقتی ('s) به آخر اسم شغل یا حرف یا مالک اضافه شود از بکار بردن نام مکان مثل مغازه، storeفروشگاه و... خودداری می شود.

 

- I must go to the buther's.


(s) جمع مثل (book(s و دیگری (s) سوم شخص مثل:
- He runs very fast.

   + بهار ; ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
comment نظرات ()

طریقه بکار بردن کلمات استفهامی Question Words

بعضی کلمات شوال بصورت ضمیر و بعضی ها بصورت قید و صفت در جمله بکار می روند. این کلمات بعنوان کلمه ی سوال همیشه در اول جمله واقع می شوند.


۱- who:

همیشه ضمیر است و برای اشخاص بکار برده می شود که اگر کلمه (who) در حالت فاعلی قرار گیرد بعد از آن افعال کمکی قرار نمی گیرد ولی اگر در حالت مفعولی بیان شود در این صورت بعد از کلمه ی who افعال to be قرار گیرد و جمله به حالت سوال نوشته می شود.

 

۲- Whom
شکل مفعولی who است که بعد از آن همیشه جمله بصورت سوال نوشته می شود.

به صورت های صفت، ضمیر، فاعل و مفعول در جمله بکار می رود. اگر به صورت فاعل بکار رود فعل کمکی بعد از آن نمی آید ولی اگر بصورت مفعولی باشد بعد از آن فعل معین می آید.

 

۳- what

هم ضمیر و هم صفت و هم بصورت فاعل و هم بصورت مفعول در جمله بکار می رود.

اگر به صورت فاعل بکار رود فعل کمکی بعد از آن نمی آید ولی اگر به صورت مفعولی باشد، بعد از آن فعل معین می آید.

 

What makes it sweet? فاعل

What did you do last night? مفعول

What book do you read? صفت

 

۴- why
اغلب به صورت قید بیان می شود و بعد از آن همیشه جمله به صورت سوالی بیان می شود.

Why are you so sad? قید


۵- Whose
بصورت صفت و ضمیر برای اشخاص بکار برده می شود.
به صورت صفت و ضمیر وهمچنین فاعل و مفعول در جمله می آید. در حالت فاعلی فعل معین بعد از آن نمی آید ولی در حالت مفعولی فعل معین بعد از آن می آید.

 Whose book is this?صفت

Whose is this coat? ضمیر

 

۶-which

هم ضمیر و هم صفت و هم بصورت فاعل و هم بصورت مفعول در جمله بکار می رود.

در حالت فاعلی فعل معین بعد از آن نمی آید ولی در حالت مفعولی فعل معین بعد از آن می آید.

 

 

Which bus goes to Tehran?فاعل وصفت
Which is yours?فاعل -ضمیر
Which book did you take?صفت- مفعولنتیجه ۱
بعد از کلمات(why- how- where- when- whom) باید جمله را سوالی کنیم.


نتیجه ۲
کلمات (how much- how long- how many- whose- which- what) اگرفاعل جمله باشند جمله بعد از آنها سوالی نمی شود و اگر مفعول جمله باشند باید جمله بعد از آنها سوالی می شود.

 

What are you doing here?
Who’s that woman with Katy?
How’s it going?
Why is he going to the store now?
Where is the gym?
How are you doing?
Whose house is that?
What about you?
What else?
Who wakes you up?
What do you have in common?
To whom should I write?
What floor is she on?
Why are you wearing a suit today?
Who are you talking to?
Whose car is this?
What’s happens on Monday?
What do I have in my hand?
What do you mean?
How was the weather?
What does he look like?
How late does she stay up?
Who’s sleeping in my bed?
How long were you on vacation?
Why do you go to bed so early?
How much are you getting?
How does it look?
What do you want for your birthday?
Whom did they invite?
Who were with you?
What flavor?
How was your evening?
How long was the game?
Who came to your house?
What happened?
Who are the other people?
Who was on the phone?

   + بهار ; ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
comment نظرات ()

جلوگیری از تکرار کلمات بوسیله بکار بردن افعال کمکی

گاهی جمله ای بیان می شود و شخص دیگر می گوید مثلاً "فلانی هم همینطور" برای بیان "فلانی هم همینطور" در زبان انگلیسی اگر جمله اصلی منفی باشد بعد از (neither)، مثبت فعل کمکی جمله اصلی بکار می رود و اگر جمله اصلی مثبت باشد و دارای فعل کمکی باشد، بعد از (so) همان فعل کمکی جمله اصلی بکار می رود و اگر جمله اصلی فعل کمکی نداشته باشد چنانچه زمان حال ساده باشد از (so do) و اگر زمان گذشته باشد از (so did) استفاده می شود.
بطور کلی (neither) وقتی اضافه می شود که جمله اصلی منفی باشد و (so) وقتی بکار می رود که جمله اصلی مثبت باشد و عکس مطالب فوق صحیح است.


تمرین:
She is going to the mosque and ….

a- neither am I.
b- so I am.
c- so am I.
d- so do I
یادآوری:
در زبان انگلیسی بطریق دیگری نیز می توان رابطه ی "فلانی هم همینطور" را نوشت.
اگر جمله اصلی منفی باشد می توان بعد از همان منفی فعل کمکی either به کار برد و اگر جمله اصلی مثبت باشد و دارای فعل کمکی باشد بعد از فعل کمکی too بکار می رود و برای زمان حال do too و اگر زمان گذشته باشد از did too استفاده می شود.

بطور کلی either وقتی در جمله بکار می رود که جمله اصلی منفی باشد و too وقتی در آخر جمله بکار می رود که جمله اصلی مثبت باشد.

تمرین:
You will not enjoy and my son….

a- does either.
b- doesn't either.
c- will either.
d- won't either.

همیشه ضمیر است و برای اشخاص بکار برده می شود که اگر کلمه (who) در حالت فاعلی قرار گیرد بعد از آن افعال کمکی قرار می گیرد.

I speak Persian and so does my mother.
I speak Persian and my mother does too.
Her plants don’t look very good and neither do mine.
Ali can write English and so can his sister.
Nada have studied physics and so has Parvanah.
You don’t speak Japanese and I don’t either.
You don’t speak Japanese and neither do I.
They can’t understand a word of it and neither can I.
I don’t want to leave and they don’t either.
I like swimming and Nader does too.
Average people are fascinated by twins, and so are scientists.
I’ve always felt lonely and so has my neighbor.
I should do it now and so should she.
He didn’t remember and neither did I.
I hadn’t been to New York before neither has Jane.
My dad is happy and so is my mom.
They take bus to work and so do I.
I’ve always felt like something was missing from my life and so does she.
We often work late and you do too.
Students don’t like homework and neither does the teacher.
The cat doesn’t sleep outside and the dog doesn’t either.

   + بهار ; ٢:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
comment نظرات ()

ترکیب دو جمله بوسیله (neither, nor, either, or)

جملاتی که دارای فاعل یکسان هستند بوسیله کلمات or، either و یا nor،  neither به هم ربط داده یا ترکیب شوند، بدین ترتیب که قسمتهای مشترک در هر دو جمله را ابتدا نوشته و سپس کلمه ی either و سپس ادامه جمله اول را نوشته و قسمت مشترک در جمله دوم را حذف کرده و کلمه or را آورده و بعد جمله دوم را نوشته البته برای هر دو جمله مثبت و انجام کار مثبت در دو جمله از کلمات or و either و برای انجام ندادن هیچ کدام از دو جمله و به عبارتی برای ترکیب دو جمله منفی (در عمل) از کلمات nor و neither استفاده کرد.

 


either this or that   
you can either pay now or later   
either come to the capital as servant / or prepare for war

 

 

 

I could neither laugh nor cry   
he neither smokes nor drinks   
neither here nor there  USAGE

Either … or and neither … nor are usually followed by a plural pronoun and plural verb, except in formal writing: If either David or Janet come, they will want a drink. In formal English this would be: If either David or Janet comes, he or she will want a drink.


تذکر مهم:


اگر بعد از neither، nor ، either ، or فاعل مفرد بکار رود همیشه فعل آن جمله به صورت مفرد خواهد بود و اگر فاعل جمع باشد فعل آن فعل آن بصورت جمع خواهد بود.

Neither Spanish nor Japanese will be offered at this college.
I study either at home or in the library.
Neither Ali nor Maryam can come.
Neither cake nor rice are ready yet.
You can either come with us or stay here alone.
I’m going to buy either a camera or CD player with the money.
He neither speaks nor hears.
He is either our friend or our enemy.
Babak’s room is neither big nor small.
I think they are either Persian or Arab.
She neither knew nor cared what had happened to him.
Either he could not come or he didn’t want to.
Neither the TV nor the video actually work/works.
Either the library or bookstores have current magazine.
Either bookstores or the library has current magazine.
Neither the book nor the magazines discuss this issue.
Neither the magazines nor the book discusses this issue.
Either Kay or I am going to the library this morning.
Neither the twins nor he is planning to go to the library.
Obviously, neither she nor they are interested in that subject.
Either gender differences or cultural incompatibility explains disagreement in many cases.
Neither husband nor wife wants to be isolated.

   + بهار ; ٢:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
comment نظرات ()

ترکیب دو جمله بوسیله (neither, nor, either, or)

جملاتی که دارای فاعل یکسان هستند بوسیله کلمات or، either و یا nor،  neither به هم ربط داده یا ترکیب شوند، بدین ترتیب که قسمتهای مشترک در هر دو جمله را ابتدا نوشته و سپس کلمه ی either و سپس ادامه جمله اول را نوشته و قسمت مشترک در جمله دوم را حذف کرده و کلمه or را آورده و بعد جمله دوم را نوشته البته برای هر دو جمله مثبت و انجام کار مثبت در دو جمله از کلمات or و either و برای انجام ندادن هیچ کدام از دو جمله و به عبارتی برای ترکیب دو جمله منفی (در عمل) از کلمات nor و neither استفاده کرد.

 


either this or that   
you can either pay now or later   
either come to the capital as servant / or prepare for war

 

 

 

I could neither laugh nor cry   
he neither smokes nor drinks   
neither here nor there  USAGE

Either … or and neither … nor are usually followed by a plural pronoun and plural verb, except in formal writing: If either David or Janet come, they will want a drink. In formal English this would be: If either David or Janet comes, he or she will want a drink.


تذکر مهم:


اگر بعد از neither، nor ، either ، or فاعل مفرد بکار رود همیشه فعل آن جمله به صورت مفرد خواهد بود و اگر فاعل جمع باشد فعل آن فعل آن بصورت جمع خواهد بود.

Neither Spanish nor Japanese will be offered at this college.
I study either at home or in the library.
Neither Ali nor Maryam can come.
Neither cake nor rice are ready yet.
You can either come with us or stay here alone.
I’m going to buy either a camera or CD player with the money.
He neither speaks nor hears.
He is either our friend or our enemy.
Babak’s room is neither big nor small.
I think they are either Persian or Arab.
She neither knew nor cared what had happened to him.
Either he could not come or he didn’t want to.
Neither the TV nor the video actually work/works.
Either the library or bookstores have current magazine.
Either bookstores or the library has current magazine.
Neither the book nor the magazines discuss this issue.
Neither the magazines nor the book discusses this issue.
Either Kay or I am going to the library this morning.
Neither the twins nor he is planning to go to the library.
Obviously, neither she nor they are interested in that subject.
Either gender differences or cultural incompatibility explains disagreement in many cases.
Neither husband nor wife wants to be isolated.

   + بهار ; ٢:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
comment نظرات ()

ترکیب دو فعل بوسیله (too) و یا (very) (در حالت قید)

کلمه ی (too) (به معنی زیاد) نشانه مقدار یا میزان زیاد است که قبل از یک صفت ساده و یا یک قید ساده ذکر می شود و بعد از آن یک عبارت مصدری قرار می گیرد که معمولاً کلمه (too) قبل از هر صفت و قید ساده معنی منفی به جمله می دهد.

برای ترکیب یک جمله منفی به مثبت از too استفاده می کنیم.

- It is too hot for me to go out.

ولی کلمه ی (very) (به معنی زیاد) نشانه ی مقدار یا میزان بسیار زیاد دست که قبل از صفات و قید های ساده ذکر شده که معمولاً بعد از آن عبارت مصدری ذکر نمی شود و هم چنین معنی مثبت به جمله می دهد، برای ترکیب دو جمله مثبت از very استفاده می شود.
- It is very cold but we can go out.
تذکر ۱:
برای ترکیب یک جمله مثبت به یک جمله منفی با کلمه ی (too) ابتدا فاعل و فعل جمله مثبت را نوشته سپس کلمه (too) را قبل از صفت ذکر کرده و بعد مصدر با (to) جمله دوم را نوشته.

تذکر ۲:
برای تر کیب دو جمله مثبت با (very) ابتدا فاعل و فعل جمله اول را نوشته و سپس (very) را قبل از صفت بیان کرده.

Are you too tired to go to a movie?
The room is very nice but it’s expensive.
I’m very tired but.
Wow! This Persian food is very good.
I’m very much afraid that your son may be involved in the crime.
Good, because I here this movie is very good.
My husband loves it but it’s too hot for me.
You’re kidding! This isn’t very small.
He’s far too young to go on his own.
Is it what you expected? “Oh yes, very much so.”
This is too large a helping for me.
This helping is too large for me.
Is it too much to ask for a little quiet?
You played very well.
Thanks very much.
I’m not very (= not at all) impressed.
The dress was too tight for her.
Very few people know that.
It’s too late to do anything about it now.
The car is too expensive to buy.
The building suit is too wet to wear.
Accident like this happen all too (=much too) often.
Are you very busy? “Not very”
The child is too young to start school.
The new building has been very much admired.
I’m very hungry.
The apartment is too small for six people.
They were very pleased to get your letter.

   + بهار ; ٢:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
comment نظرات ()

سوالات کوتاه ضمیمه- Taq Question

در هر جمله اگر جوابی خواسته باشند اگر جمله مثبت باشد یا منفی سوالی جواب داده و اگر جمله منفی باشد با مثبت سوالی جواب داده.


تذکر۱:در جملاتی که افعال کمکی دارند برای جمله مثبت ،همان فعل کمکی رابا (not) آورده وسپس فاعل جمله را به دنبالش ذکر کرده ولی اگر جمله منفی باشد ،فعل کمکی را آورده و سپس فاعل جمله را به دنبالش ذکر کرده .

تذکر۲:اگر جمله فعل کمکی نداشته باشد برای جملات گذشته از (did) برای جواب یک جمله ی منفی واز (did not) برای جواب جملات مثبت استفاده کرده و سپس فاعل جمله را بیان کرده.

تذکر۳:از (does) برای جملات حال سوم شخص مثبت استفاده کرده و برای سایر ضمایر شخصی از (do) و(donot) استفاده می شود.

This is Monday, isn’t it?
You remembered to turn the lights off, didn’t you?
They aren’t going to chop that tree down, are they?
You will come to graduation, won’t you?
These aren’t my groceries, are they?
We should take our umbrellas, shouldn’t we?
You are tired, aren't you?
The tickets cost five dollars, don’t they?
You paid for dinner last night, didn’t you?
It is often stated that we use only 10 per cent of our brain, isn’t it?
You made that up, didn’t you?
We need one more person to make up a team, don’t we?
He has been here before, hasn’t he?
Your student can move tomorrow, cannot they?
She isn’t going, is she?
I have seen you on TV, haven’t I?
You will be sorry to leave, won’t you?
Sahar has lived here a long time, has she? (Not Sahar has lived here a long time, has Sahar?)
That’s a good idea, isn’t it? (Not that’s a good idea, isn’t that?)
Beautiful day, isn’t it?
You haven’t finished packing, have you?
Moving is hard, isn’t it?
The movers aren’t packing the books for us, are they?

   + بهار ; ۱:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
comment نظرات ()

افعال معین

طرز بکار بردن این افعال در جملات با سایر افعال دیگر فرق دارد که اغلب این افعال ناقص می باشد به این صورت که تمام قسمتهای یک فعل معمولی را ندارند و اغلب این افعال را افعال مخصوص هم مینامند. البته تمام این افعال معین با کلمه ی (not) منفی می شوند و اگرقبل از فاعل ذکر کنیم جمله بصورت سوالی در می آید.

 
حال ساده فعلam –is –are
گذشته ساده was- were

I’m Steve Johnson.
It’s my first day of school.
What floor is Amir on?
Don’t be nervous!
It’s fun.
It’s free.
This is me in my new apartment.
Are you here on business?
The music was pretty bad.
They’re not from around here.
What movie was it?
We aren’t cold.
You are both wrong, I mean your answers are wrong.
She is here for her sister wedding.
Kamal was wonderful in the party.
Mark and Kathy are good friends from school.
Who is the woman with Mina?
Were we right?

   + بهار ; ٩:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
comment نظرات ()

فعل

فعل: verb
کلمه ایست که بر انجام کاری یا داشتن حالتی دلالت می کند فعل بر دو نوع است،

 
۱- لازم

Ideas about friendship differ from person to person.
Several companies are competing for the contract.
My friend is always arguing.
She awakened to the sound of birds singing.
Have you ordered yet?
I don’t really know, I’m just guessing.
The rate of inflation increased by 20%.

۲-متعدی
۱- فعل لازم :فعلی است که احتیاج به مفعول ندارد وبدون مفعول معنی جمله کا مل است و کلمه ای که بعد از فعل می آید متمم نامیده می شود.
 

I go to school.
2-فعل متعدی: که بدون مفعول معنی جمله کا مل نشود.
The cat caught the mouse
 
طرز بکار بردن مفعول با متعدی
 
مفعول بر دو نوع است:
 ۱-مفعول بی واسطه direct object،
 ۲-مفعول با واسطه indirect object 
الف- هر گاه مفعول با واسطه بعد از فعل متعدی آید به حرف اضافه احتیاج نیست.
مفعول با واسطه + حرف اضافه+ مفعول بی واسطه+ فعل متعدی
 

ب- هر گاه مفعول با واسطه بعد از مفعول بی واسطه قرار گیرد ما بین دو مفعول حرف اضافه مناسبی احتیاج است .

۱/ مفعول بی واسطه + مفعول با واسطه + فعل متعدی 
He gave me a book.
 


He gave a book to me.
I send her some flowers.
بی واسطه   باواسطه
 
اگر مفعول با واسطه ضمیر و یا یک کلمه ی کوچک باشد آنرا بعد از فعل متعدی بیان می کنند.

ولی اگر مفعول با واسطه چند کلمه ویا کلمه ی طولانی باشد آنرا بعد از مفعول بی واسطه بیان می کنند.
He will give the book to who ever wants it
مثال:

Forget him!
He fills the post satisfactorily.
Her cruel remarks cut him deeply.
Payam doesn’t concern himself with the details.
For a long time his death was concealed from her.
First I’ll explain the rules of the game.
Your name has been deleted from the list.
Sarah chose her words carefully.
Stop pulling her hair!
How long has he hold office.

   + بهار ; ٩:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
comment نظرات ()

جمع بستن اسمها

اسمها با حرف (S) جمع بسته می شوند ولی اگر کلمه ای به حروف (f-t-k-p) ختم شود در تلفظ (s) آخر را با صدای (س) بیان می کنند ولی اگر به حروف دیگری ختم شوند (s) آخر صدای (z) میدهد.

صدای (س) a books – cats
صدای (ز) boys – girls

الف- اسم هایی که به حروف (x- ch- sh- s - ) ختم شوند با (es) جمع بسته میشوند.

Dresses - bushes – churches - boxes

ب- اسم هایی که به (y)ختم شوند و قبل از آن حرف صدادار باشد با (s)جمع بسته می شود. ولی اگر حرف ما قبل از (y) بی صدا باشد (y)تبدیل به (i) شد و (es) می گیرد.

City==>cities ولی boy==>boys
ج- اسم هایی که به (fe) و یا (f) ختم شوند در صورت جمع (f) و یا (ef) تبدیل (ves) می شوند.
Thief==>thieves و wife==>wives
د- بعضی اسامی در انگلیسی جمع یا مفرد شان یکی است.


گوسفند= sheep
گوزن=deer


ذ- بعضی از اسمها فقط در حالت جمع وجود دارند.
Pyjams – trousers –scissors
ر- بعضی از اسامی از هیچ قانونی تبعیت نمی کنند.
Man==>men 
Ox==>oxen

 ی- بعضی ازاسم ها که به (o) ختم می شوند در جمع(es)و بعضی فقط (s)می گیرند.

Hero==> heroes ولی piano==> pianos

   + بهار ; ۸:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
comment نظرات ()

حرف تعریف نامعین a و an

حرف تعریف نامعین a و an 

حروف تعریف نامعینی می باشند که در جلوی اسمهای عام قابل شمارش که معین و مشخص نباشند قرار داده می شوند. .
 
A book - an apple
 
فرق بین (a) و (an)

اسمهایی که حرف اول آنها حروف بی صدا باشد (a) و اگر از حروف صدادار باشد (an) بکار برده می شود.

تذکر:
حروف با صدا عبارتند از : a – e – I – o – u

A pen - an egg – an idea – an orange


اسمهائیکه با (h) ساکن شروع شوند (an) می گیرند.
An hour – an honor
 
مگر اینکه (h) تلفظ شود.
 
A house – a half
 
تبصره ۲:
اسمهایی که با صدای (u) و یا حرف صداداری که صدای (u) می دهد با حرف تعریف نا معین (a) نوشته می شود.
A European – a union – a university
 
تبصره ۳:
حرف تعریف نا معین (a) و (an) با اسامی جمع بکار نمی روند.
 
نکته:
اگر در مورد چیزی که برای طرف مقابل شناخته شده است صحبت می کنیم از حرف تعریف
the
استفاده می کنیم
مثلا

this is a tree

و در جمله بعد که درخت را می شناسیم که منظور کدام درخت است و می دانیم که منظور درخت جمله قبل هست از حرف تعریف the

  this is a branch of the tree

 
حرف تعریف the کاربرد زیادی دارد و در سطوح بالاتر با آن ها بیشتر آشنا می شوید.
مثلا قبل از اسم دریاها، کوه ها و رود ها از آن استفاده می شود.
یا مثلا همیشه با اینترنت می آید.
I searchd the Internet
اینها همه قرار داد هستند و دلیل خاصی ندارند
(لطفا دقت کنید کلمه اینترنت همیشه و همه جا با آی بزرگ نوشته می شود)

   + بهار ; ۳:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
comment نظرات ()

ضمایر اشاره

ضمایر اشاره:
مانند ( These – That – This ) که هم ضمیر و هم صفت اشاره هستند که اگر به تنهایی بکار روند ضمیر و اگر با اسم همراه باشند، صفت می باشند.

 
This book is mine.- صفت
- ضمیر This is what I said.

تذکر۱:
بعد از فعل متعدی و حرف اضافه ضمیر مفعولی ذکر می شود و نه فاعلی 

تذکر۲:
در جملات مقایسه ای که معمولاً با کلمه (than) همراه هستند ضمایر فاعلی بعد از (than) ذکر می شود، البته اگر مقایسه با فاعل باشد.

She takes care of me more than you do.

در مکالمه از ضمیر مفعولی برای مقایسه استفاده می شود که از لحاظ گرامری غلط است اما بین خود انگلیسی زبانان اینگونه کاربردها عادی می باشند.
I’m older than her.
You’re taller than him.

   + بهار ; ۳:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
comment نظرات ()

ضمایر اشاره

ضمایر اشاره:
مانند ( These – That – This ) که هم ضمیر و هم صفت اشاره هستند که اگر به تنهایی بکار روند ضمیر و اگر با اسم همراه باشند، صفت می باشند.

 
This book is mine.- صفت
- ضمیر This is what I said.

تذکر۱:
بعد از فعل متعدی و حرف اضافه ضمیر مفعولی ذکر می شود و نه فاعلی 

تذکر۲:
در جملات مقایسه ای که معمولاً با کلمه (than) همراه هستند ضمایر فاعلی بعد از (than) ذکر می شود، البته اگر مقایسه با فاعل باشد.

She takes care of me more than you do.

در مکالمه از ضمیر مفعولی برای مقایسه استفاده می شود که از لحاظ گرامری غلط است اما بین خود انگلیسی زبانان اینگونه کاربردها عادی می باشند.
I’m older than her.
You’re taller than him.

   + بهار ; ۳:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
comment نظرات ()

ضمایر انعکاسی

ضمایر انعکاسی: در جای مفعول در جمله می آید و نشان می دهد که مفعول جمله خود فاعل می باشد(shot گذشته shoot است).

- The man shot himself.Myself ~ Ourselves
Yourself ~ Yourselves
Himself ~ Herself ~ Itself ~ Themselves

They seemed to be enjoyed themselves.
Linda and Kate would pay for it themselves.
The baby hurt herself.
Dan himself will be at the meeting.
I live by myself.
You want our car all to yourself!
Jane runs the business by herself.
There is no need for you to be proud of yourselves.
The dog was washing itself.

   + بهار ; ۳:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
comment نظرات ()

صفات ملکی

صفات ملکی:
صفاتی هستند که چیزی یا شخصی را به شخص یا چیزی نسبت می دهند و همیشه باید با اسم بکار برده شوند.

مفرد:
(Its – his – her – your – my)
جمع:
(Their – your – our)

Some of my new friends are trying to speak English with me.
Here is her profile.
What do your family call you?
His dorm room is bright and sunny.
They just got back from their long, hard day at office

   + بهار ; ۳:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
comment نظرات ()

حالات اسم

۱- حالات فاعلی nominative case: زمانی است که اسم فاعل جمله باشند.

The man opened the door.

Steve works here.
New York is a big city.
The girl can speak a little Persian.
My book was lost in the park.
The school teacher was looking up in the phone book.


2-حالات مفعولی accusative case:وآن هنگامی است که اسم مفعول یک فعل متعدی باشد.

He asked the man a question.
Rita gave her mom a kiss.
I missed my friend’s party.
He kicked the ball into the net.
The reporter sent me a letter.
They will hire an engineer to design a new system.

 

-۳حالات اضافه اسم : possessive case اسم موقعی در حالت اضافه است که چیزی یا کسی به آن متعلق باشد و یا به او نسبت داده شود .

Hassan's book is on the table.
The boy’s room wasn’t clean this morning.
Do you see Jaime’s wallet?
I haven’t seen Emily’s new car yet.
My dad’ lawyer used to work very hard.
Her brothers’ friends are going to practice in the garage.

اسمهائیکه بحرف (s) ختم شده و یا جمع می باشند مثل boys با (') آنرا بحالت اضافه در می آورند.

 

boys' book

 

عبارات زیر را بحالت اضافه اسم در آورید:

 

1- The clothes of boys. ……. boy s' clothes

2- The club of the woman. …… Woman's club

3- The house of Ali and Hassan. …. Ali and Hassan's house 

4- The hats of Ladies. …… Ladies' hats

5- The typist of Ali. ……. Ali's typist

   + بهار ; ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٩
comment نظرات ()

ضمایر شخصی

ضمایر شخصی
الف- ضمایر شخصی فاعلی
ب- ضمایر شخصی مفعولی

الف- ضمایر شخصی فاعلی: بجای فاعل در جمله قرار می گیرند.

مفرد :
I – You –He – She – It

جمع:
We – You - They


ب- ضمایر شخصی مفعولی: بجای مفعول در جمله قرار می گیرند.
مفرد:
Me – you – him – her –it

جمع:
Us – you them

   + بهار ; ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٩
comment نظرات ()

تعریف اسم

(noun)

اسم کلمه‌ای است که برای نامیدن شخص مکان و یا چیزی بکار برده می‌شود.
باغ = garden
میز تحریر = desk
دختر = girl
پسر = boy
مداد = pencil
انواع اسم
۱ - اسم عام
(common noun)
اسمی که در میان اشخاص – مکان ها ویا اشیاء- عمومیت داشته باشد.
۲ - اسم خاص
(proper noun)
اسمی که نام مخصوص یک شخص- چیز ویا مکان معینی باشد.
Ali - Iran - Big Ben
3 - اسم معنی 
(abstract noun) 
اسمی که بخودی خود وجود ندارد و وجودش در اشخاص و یا اشیاء دیگر احساس می‌شود.
درد = pain
سرعت = speed
ثروت = wealth
سلامتی = health 
۴ - اسم جمع
(collective noun)
اسمی است که در صورت مفرد، ولی در معنی بر گروه و دسته ای دلالت می‌کند. 
تیم = team
دسته = class
نیروی دریایی = navy
ارتش = army
کتابخانه = library

   + بهار ; ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٩
comment نظرات ()